Shokany, chúng tôi muốn cho bạn thấy một giới hạn khác của năm đi – DW-D5600NH-1, đó là kết quả của công việc chung của hai thương hiệu Nhật Bản: Casio và N.Holyolywood . Chúng tôi…