bất ngờ được bổ sung với một sự mới lạ lạ thường MRG-G2000R-1A. Lần này người Nhật quyết định theo bước MTG-B1000 [ MTG-B1000 – vỏ mỏng và cấu trúc bảo vệ mới ] và…