Đánh giá đồng hồ Vortic Military Edition 2022, Giữa “đối tượng thời gian” Code41 Mecascape tương lai và Đồng hồ bỏ túi Hamilton Railroad được tái tạo chân thực, đã có một thời…