Định cỡ đồng hồ là một hiện tượng có tính chu kỳ rõ rệt, với một con lắc phong cách dao động qua lại giữa các thiết kế lớn hơn…